Close This Window
Singles:-1st)Matt DiPoppo (WL) v Finley Ross (RV): 3/6 4/6
2nd) Kush Parvadiya (WL) v Chase Mullen (RV): 4/6 7/5 10/1 (Third Set tie break) 
3rd) Tyler Webb (WL) v Umair Khan (RV): 3/6 1/6
4th) Antonio Urgo (WL) v Joseph Bradford (RV): 1/6 0/6

Doubles:-
1st) Aryan Patel & Henry Klvana (WL) v Bruce Bradshaw & Waleed Raza (RV): 4/6 4/6
2nd) Akash Patel & Justin Stickels (WL) Peyton Harrigan & Luke Yencho (RV): 1/6 5/7
3rd) RV wins via forfeit. 
Close This Window